سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 3026 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده140
پیشنهاد709
انتقاد779
شکایت732
سایر415
نامشخص251
جمع 3026
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی345
دانشجو1363
کارمند619
شهروند145
دانش آموخته226
نامشخص328
جمع 3026
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام