سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 3094 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده140
پیشنهاد718
انتقاد796
شکایت747
سایر437
نامشخص256
جمع 3094
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی350
دانشجو1395
کارمند626
شهروند154
دانش آموخته231
نامشخص338
جمع 3094
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام