سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 2871 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده137
پیشنهاد693
انتقاد736
شکایت672
سایر389
نامشخص244
جمع 2871
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی335
دانشجو1293
کارمند590
شهروند139
دانش آموخته199
نامشخص315
جمع 2871
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام