سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 2984 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده139
پیشنهاد707
انتقاد773
شکایت708
سایر409
نامشخص248
جمع 2984
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی344
دانشجو1345
کارمند617
شهروند143
دانش آموخته211
نامشخص324
جمع 2984
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام