سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 2910 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده137
پیشنهاد697
انتقاد747
شکایت685
سایر400
نامشخص244
جمع 2910
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی337
دانشجو1312
کارمند600
شهروند141
دانش آموخته203
نامشخص317
جمع 2910
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام