سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 2936 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده138
پیشنهاد700
انتقاد754
شکایت693
سایر404
نامشخص247
جمع 2936
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی338
دانشجو1321
کارمند608
شهروند141
دانش آموخته207
نامشخص321
جمع 2936
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام