سامانه ثبت نام
تعداد پیام های ثبت شده : 3621 پیام
تعداد پیام های ارسال شده بر اساس نوع پیام و همچنین ارسال کننده به صورت جداول زیر می باشد .

نوع پیام تعداد پیام
ایده180
پیشنهاد789
انتقاد903
شکایت956
سایر505
نامشخص288
جمع 3621
جدول یک ) تعداد پیام ها بر اساس نوع پیام
ارسال کننده پیام تعداد پیام
هیأت علمی376
دانشجو1731
کارمند679
شهروند180
دانش آموخته266
نامشخص389
جمع 3621
جدول دو ) تعداد پیام ها بر اساس ارسال کننده پیام 
گفتگو
آمار پیام ها
ارسال پیام